Verslag: Overleg EQPLNL 03-9-2023

Datum: 3 september 2023 | Tijdstip 10:00-10:40
Hoe: Online via Teams
Aanwezig: Carmen, Brenda, Wim W, Iris
____

Inhoudelijk

Er is op hoofdlijnen bijgepraat over de stand van zaken in opvolging van de ALV.
Hieronder volgt per besproken onderwerp een uiteenzetting van de acties en mededelingen.

Huishoudelijke mededeling:
Carmen heeft zich bereid gevonden de rol van voorzitter van de projectgroep op zich te nemen. Wim Wamsteeker is de bondscoach van het Equipped Powerliften.

Toekomstige wedstrijd(en) & organisatie:
Actie Carmen neemt contact op met Wim B.
Navraag/inventariseren mogelijkheid voor het organiseren van een wedstrijd in jan/feb. Het idee is een beginners wedstrijd te organiseren, waaraan deelnemers in beginsel met banden kunnen deelnemen (net zoals een beginnerswedstrijd classic zijn alle verplichte spullen ook niet nodig). In de middag NK kwalificatie wedstrijd
Actie Wim: voorzet maken t.a.v. eisen voor deelname aan wedstrijden, zodat afgestemd en vastgesteld kan worden door het bestuur.
Actie Iris: navraag bij Theo: is wedstrijdkalender vastgesteld in de ALV van 2 september ’23.
Actie Wim: haalt banden aan met EU (België) om in ‘24 vriendschappelijk wedstrijd te organiseren. Idee/voorstel is: dat deelnemers in het verleden equipped dienen te hebben getild of aan de      beginners wedstrijd hebben deelgenomen en dien je dus equipped te tillen.

Mededeling: Ben Epe (Powerlifting Apeldoorn) heeft aangegeven in de 2e helft van ‘24 een wedstrijd te willen organiseren.

Stand van zaken clinics
Zowel  de sportschool Supreme Strength Sport Rijker, (Coen en Jacqueline) loc. Den Haag als de sportschool StrengthValley (Glen Hofman) loc. Zwolle stellen hun ruimte beschikbaar voor een clinic. Zwolle NIET in Oktober en graag niet in het weekend dat de KNKF een wedstrijd organiseert.
Actie Iris: neemt contact op met Mitchel:
Verzoek maken clinic programma + Mitchell koppelen aan clinic in Den Haag
Actie Mitchell: programma opstellen en delen met projectgroep, zodat projectgroep dit kan delen met de contactpersonen waar de clinic(s) plaatsvinden
Actie Wim: afstemmen in projectgroep wie contactpersoon is voor clinic in Zwolle
Actie Brenda: organiseren clinic in Alkmaar bij SSS =  januari ‘24

BENELUX-CUP ‘23 – TILBURG
Mededeling: Sven den Houting is toegelaten om deel te nemen aan het EKEQ.
Overige aanmeldingen zijn niet gehonoreerd. Wim W, zal Sven coachen op de wedstrijd.
Actie Carmen: afstemmen (bij de  bond) of tijdens de BENELUX-cup evt.
EQPL gepromoot kan worden: denk aan een stand plaatsen om dingen te kopen uitdelen flyers? Actiepunt: afstemmen met het bestuur mogen we iets promoten

Communicatie P&R:
Actie Projectgroep: in communicatie met bestuur EQPL belichten als breedtesport
Actie Theo: verzoek: nadenken over en maken van een voorstel ten behoeve van een social media campagne

Inventariseren EQUIPPED spullen
Actie Iris: Verzoek of een ieder dat zelf kan doen. Input delen in What’s app. Eerstvolgend overleg.

Taken projectgroep leden verdelen:
Actie: in eerstvolgend overleg op de agenda en inhoudelijk behandelen Sociale media
Taken clinic
Organiseren wedstrijden

Volgende afspraak
Actie Iris: datumprikker aanmaken voor eerstvolgende afspraak in september/begin oktober.

Actie Omschrijving Actiehouder Status / planning afronding
1 1ste Workshop EQPL Wim 16 september
2 Workshop opzet (programma) Mitchell  
3 Workshop Den Haag Mitchell  
4 Workshop Zwolle Wim / ?  
5 Workshop Alkmaar Brenda  
6 Voorstel / aanvraag beginners – en NK/kwalificatie wedstrijd Carmen / Wim B / Mitchell  
7 EQPLNL promotie tijdens Benelux Carmen  
8 Voorstel kwalificatie eisen EQPL maken Wim  
9 2e Wedstrijd 2e deel 2024 organiseren. Powerlifting Apeldoorn Ben  
10 Contact zoeken met België en Luxemburg voor vriendelijke schappelijke equipped PL wedstrijd in 2024 Wim  
11 Social media Theo  
12 Equipped PL  – breedte sport Carmen  

 

Geef een reactie