Verslag: Overleg EQPLNL 19-8-2023

Zaterdag 19 augustus
Aanwezig: Brenda, Theo, Mitchell, Wim, Carmen en Iris
Afwezig: Tanno, Joost
Huishoudelijk: Brenda stapt om 10.45 uur uit de vergadering.
Voorzitter: Wim W + Carmen
Verslag: Iris

Agenda
Vaststellen agenda:
Geen op – en aanmerkingen op de voorlopige agenda

Vaststellen verslag van de vorige keer:
Verslag van de vorige bijeenkomst is goedgekeurd.

Taken vaststellen: volgt op een later moment.

Inhoudelijk behandeld:
Focus wie willen er (nog) equipped tillen?
Voorstel is om een oproep te doen via de socials (instagram + website+ leden EQPLNL-team)
Theo: vraagt of het wenselijk is om ook ihkv qbreder aanbod t.a.v. liften weer mensen terug te vissen. Besproken is dat het goed is om aan te sluiten bij de reeds geldende regels van de KNKF. D.w.z: Je mag vanaf het moment dat je een wedstrijd hebt getild bij een wedstrijd buiten de IPF pas 1 jaar daarna weer wedstrijden doen. Overtreding van die regels is gekoppeld aan consequenties.

Afgesproken: dit projectjaar/wedstrijdseizoen ligt ligt de focussen op de lifters die reeds deel uitmaken van de KNKF en binnen deze bond tillen.
Actie: in augustus/begin september zal er eerst een oproep geplaatst worden om de behoefte te inventariseren voor deelname aan workshops/ clinics en evt. wedstrijden. Hierbij is het uitgangspunt om te starten met de lifters die reeds bekend zijn met het equipped liften.  

Aandachtspunt: sociale media en marketing van de sport.
Eén van de speerpunten waar het projectteam op korte termijn mee aan de slag wenst te gaan is de marketing van het equipped powerliften. Door dit te doen kan er een (inhaal)slag gemaakt worden t.a.v. het uitlichten van de waarde van deze sport. Theo en Mitchell geven aan hier graag verder over door te praten (op een ander moment). Met het oog op de toekomstige clinics is het zeer gewenst als iemand met een fototoestel of camera mee kan en mag lopen.Het idee is om klein te beginnen en vooral in te zetten op de sfeer die aanwezig is bij het equipped liften en dat op beeld  (video en foto) vastleggen. Concreet is het van belang een uitnodigender beeld neer te zetten (saamhorigheid en teamspirit). We kunnen hierbij inspelen op het gegeven dat mensen meer willen en kunnen tillen als ze richting equipped gaan.
Afgesproken: hiervoor zal het projecteam een apart overleg plannen.
Actie: op het eerstvolgende overleg (3 september) komt dit terug op de agenda.

Eerste EQPLNL-Clinic zaterdag 16 september Krachtlab – Limburg
Wim heeft een eerste clinic gepland in overleg met Nicky Gorrissen (eigenaar van Krachtlab). Deze clinic zal plaatsvinden van 13:00-16.00 uur.
Gevraagd wordt wie er vanuit het projectteam kan en wenst aan te sluiten?
Besproken is in het overleg om in het vervolg vooraf te inventariseren wie er vanuit het EQPLNL- team aanwezig kunnen zijn. Dit draagt ook bij aan de representativiteit van de groep.
Afgesproken: in de periode oktober 2023 t/m januari 2024 worden er nog 2 clinics georganiseerd in aanloop naar een beginnerswedstrijd in 2024 .

 

Op een later moment bespreken we:
– Hoe we de clinics inhoudelijk verdelen.
– De invulling van een clinic wordt dan kortgesloten in de projectgroep en         Mitchell geeft aan hier invulling aan te willen geven

T.a.v. de clinics worden de volgende regels in acht genomen:

 • We organiseren clinics bij sportscholen die geregistreerd staan per definitie organiseren we niets bij sportscholen die niet geregistreerd zijn.
 • Den Haag en/of het Oosten van het land worden genoemd als locaties om de volgende clinics te organiseren.  Met als reden tot een goede geografische verdeling en spreiding te komen van de clinics.
 • Theo houdt zich aanbevolen om ook een clinic te organiseren. Dit betreft de achterhoek + twente. Er wordt in dit gebied nu al op lokaal niveau linksom en rechtsom interesse gekweekt. Het enthousiasmeren van de mensen staat nog in de kinderschoenen. Het nadeel dat Theo ziet is dat iedereen ver moet reizen om aan een workshop in dit gebied deel te nemen. 
 • Brenda geeft aan dat SSS ook als reserve optie in 2024 kan worden aangehouden om evt. een clinic te organiseren in aanloop naar een wedstrijd toe.
 • Voor deelname aan de clinics wordt aan de deelnemers een kostendekkende bijdrage gevraagd. Dit wordt ook georganiseerd in de uitnodiging. Zodat men vooraf weet waar de financiële bijdrage voor dient.
 • Afgesproken: inventariseren welke sportschool bereid is een clinic te hosten. 
 • Actie:
  → Wim W neemt contact op met Strengthvalley (Zwolle) i.h.k.v. een clinic.
  Wim heeft contact gehad met Glenn. Hij bespreekt het komt met zijn collega’s en komt bij Wim op de lijn voor een datum in oktober en/of november 2023.
  → Wim W neemt contact op met Ben (Apeldoorn) om te vragen wanneer er in 2024 ruimte is een wedstrijd te organiseren.
  Wim heeft contact gezocht met Ben met de vraag wanneer Powerlifitng Apeldoorn in het 2e deel van 2024 een equipped powerlift wedstrijd wil organiseren.
  → Iris neemt contact op met de sportschool Supreme Strength (Den Haag) i.h.k.v. een clinic.
  Iris heeft contact gehad met Coen (mede eigenaar), de sportschool staat positief tegenover het organiseren van een clinic. Men zal kijken naar geschikte data. Echter ontvangen zij graag van ons meer informatie vooraf over het aantal mensen en de benodigdheden.
  → Mitchell polst bij Wim B of het lukt om in februari een equipped (beginners)wedstrijd te organiseren.
  Mitchell heeft teruggekoppel dat Wim B graag een equipped wedstrijd eind februari wil organiseren.

Het idee is om een dergelijke wedstrijd als kwalificatiewedstrijd te organiseren voor een internationale wedstrijd te laten dienen. Dus een beginnerswedstrijd en een kwalificatie wedstrijd (full equipped).
N.a.v. mogelijke vragen handig dit in de volgende meeting heldere met elkaar te krijgen. Zodat het met Wim B. kan worden afgestemd, zodat hij samen met projectgroep de officiële aanvraag voor wedstrijd bij het bestuur kan indienen en de wedstrijd datum gecommuniceerd kan worden.  

Organiseren beginners/kwalificatiewedstrijd
Besproken is dat de inhoud van een dergelijk wedstrijd nog verder uitgedacht dient te worden.

Benelux CUP EQUIPPED – Tilburg
Wim heeft een e-mail ontvangen van de bond, waarin is aangegeven dat er ook voor equipped lifters ruimte is om deel te nemen aan deze wedstrijd. De wedstrijd wordt dit jaar in NL georganiseerd. Er is een handreiking gedaan aan deze projectgroep. In het overleg heeft Wim een inventarisatie gedeeld wie er door het EQPLNL-team voorgedragen zouden kunnen worden.
Afgesproken: Wim: zal na contact met de bond de potentiële kandidaten benaderen. 
Actie: Wim maakt een voorzet voor een reactie op het verzoek van de bond. Iris en Carmen kijken hier op mee.
In de e-mail wordt de voordracht gedaan + de noodzaak gemeld om meer ruimte te bieden voor equipped lifters om aan deze wedstrijd deel te kunnen nemen. Voorop staat dat de laatste nationale equipped wedstrijd 14 maanden geleden heeft plaatsgevonden. Voor het wedstrijdritme en opnieuw introduceren van deze sport en bevorderen van nieuwe instroom is dit te laag.
Actie: Wim heeft de mail nav feedback verstuurd aan het bestuur. 

Wat verder ter tafel komt.
Er zijn geen spullen nodig voor de clinic op 16 september loc. KRACHTLAB). Tussen 13.00 en 16.00 uur.
Afspraak: Mitch maakt een opzet van hetgeen gedeeld kan worden bij de ALV. Communiceert dit met het EQPLNL team
We vragen op de ALV 5 minuten/10 spreektijd

Hoe nu verder?
Op 3 september bespreken we met een grotere afvaardiging van de projectgroep verder over de openstaande agendapunten.
Waaronder social media: de instagram pagina is lastig te lezen.
Afgesproken: Wim W deelt de insta inlog met Mitchell. Projectteamleden kunnen suggesties doen ter verrijking en verbetering.  

 

Geef een reactie