Verslag: Overleg EQPLNL 05-11-2023

Actielijst 5 november 2023

Volgende overleg 17 december 16.00- 17.00 uur online overleg

Actie Omschrijving Wie Status/planning afronding
Clinics/workshops
2 Workshop opzet Mitch Wordt vervolgd
3 Den Haag Wim Wim heeft contact gehad met Coen en afgesproken dat het zaterdag 13 januari 2024 van 17:30u wordt.
4 Zwolle Wim Vindt plaats op 9 december en Theo maakt beeldmateriaal en Wim verzorgt de clinic.

Wim sluit eea nog kort met Glen en zal een post deze week maken.

5 Alkmaar Brenda Nadat Wim met Den Haag heeft afgestemd dan wordt het op 13 of 20 januari georganiseerd. Het wordt dus 20 januari 2024 bij SSS.
6 Passende bijdragen voor deelname Brenda Niet over gehad maar voorstel is om dit via de app met voorstel te komen. Brenda kan je voorstel doen zodat allen erop kan reageren zodat we dit mee kunnen nemen bij de eerstvolgende clinics. Zie input volgende punt. Wim zal dit rondsturen.
7 Navraag doen bij betaalde coaches Iris Input van Tanno en Nicky ontvangen.
       
8 Wedstrijd 25 februari Carmen Is besproken met bestuur, staat op kalender en Carmen stemt af met Wim Bevers wat hij nog meer nodig heeft.

Promo via ons.

Wim W stuurt lijstjes met scheidsrechters die willen komen dan.(is verstuurd naar Carmen)

9 Promo Benelux Cup 25/26 nov Carmen Niet over gehad maar Carmen stemt af met Wim hoe we dit kunnen doen in Tilburg
10 Voorstel kwalificatie eisen Wim

 

 

 

 

 

 

Carmen

We nemen dit mee in het gesprek met in eerste instantie Sandra op 9 dec waar we het ook zullen hebben over de volgende zaken:

–          Laat aparte groep equiped powerliften en paralympisch bankdrukken organiseren zowel beleidsmatig als uitvoerend

–          Koppel hieraan de taken en bevoegdheden van deze subgroep en bondscoach equiped powerliften; Carmen maakt voorstel i.s.m. Wim en stuurt rond

–          Subgroep equiped powerliften en paralympisch bankdrukken wil de vacante bestuursfunctie invullen; Carmen stelt zich beschikbaar

11 2e wedstrijd 2e helft 2024 Apeldoorn   Niet over gehad
Social media / promotie
14 Bekendheid sport Allen

 

Wim

 

 

Brenda

We moeten allen meer zelf posten en anderen in ons netwerk dat laten doen

Wim spreekt Ankie om verder te praten over haar rol als ambassadeur equiped powerliften in NLD.                                                                            Brenda benadert Jordy om te kijken wat hij van betekenis kan zijn in de ondersteuning van social media of tips te geven

16 Voorbereidende centrale training op 3 of 10 februari Joost voor alle equiped lifters / beginners op weg naar 25 februari

Joost denkt na of kan in zijn sportschool in Druten

Wim benadert Pardeep wat mogelijk is bij Atlas in Nijmegen

On hold
12 Vriendschappelijke wedstrijd i.s.m. België en Luxemburg Wim  
Afgehandeld
13 Contentcreator Theo We hebben geen geld voor het inschakelen van een bureau voor 2000 euro
15 Posten op social media Allen On going

 

Verslag: Overleg EQPLNL 01-10-2023

DEFINITIEF: verslag overleg 1 oktober 2023
Online bijeenkomst: 10:00-11:00 uur: projectteam EQPLNL
Aanwezig: Wim W., Theo Dijkstra, Iris Kensenhuis
Geüpdatet: 1 november 2023

Context:
Tijdens dit overleg hebben Wim W, Theo en Iris de huidige stand van zaken besproken in lijn met de actielijst van 3 september 2023. Zie voor een actueel overzicht per onderdeel de bijgewerkte actielijst. Hieronder volgt een beknopte samenvatting en update op hoofdlijnen.

Terugkoppeling: EQUIPPED Clinic 16 september ‘23
De clinic bij KRACHTLAB op 16 september was een succes. Naar aanleiding van deze workshop hebben 2 personen zich aangemeld om deel te nemen aan de beginnerswedstrijd in ‘24. Deze personen bereiden zich hier de komende tijd op voort en het is de bedoeling dat zij full equipped  meedoen.

Vooruitblik: Toekomstige clinics:
– Clinic Zwolle: 9 december ‘23
Er is contact met Glen Hoffman, voorstel is om de clinic op 9 december te organiseren. De 1ste vrijdag van de maand bespreekt het team daar inhoudelijk over dit punt. Meer informatie volgt.
– Clinic Den Haag: oktober/november ‘23
De sportschool Supreme Sport heeft reeds kenbaar gemaakt de deuren te openen voor een clinic. Mitchell heeft met Iris af te stemmen hoe en wanneer dit daar kan plaatsvinden. Mitchell neemt contact op met Iris na zijn vakantie om een datum te prikken. Contact met de sportschool kan dan voortgezet worden.
– Clinic sportschool SSS Alkmaar
Beoogd: 13 of 20 jan ‘24. Inloop 12:30-13:00

Actie: de projectgroepleden wordt gevraagd na te denken over wat een passende bijdrage is voor deelname aan de clinics. Apart zullen Tanno, Nicky (benadert worden door Iris). Doel van deze (kleine) vergoeding is om de kosten van de clinic te dekken (organisatie en reiskosten).

Procedure aanvraag beginnerswedstrijd en NK/kwalificatie wedstrijd.
Aanvraag voor de beginnerswedstrijd en kwalificatiewedstrijd is op 15 september j.l. door Wim Bevers verstuurd naar de bond. Wim W. vraagt wat de status is. Navragen bij Carmen.

Promotie voor het EQPLNL op de Benelux Cup
Carmen was niet in de gelegenheid deel te nemen aan het overleg.
Actie: Carmen vragen haar ideeën te delen inzake promotie van de sport.

Voorstel kwalificatie eisen:
Dinsdag 26 september heeft Wim W. een voorstel inzake de  kwalificatie eisen voor wedstrijden gedeeld met de bond (Pieter, Sandra en Chris). We zijn in afwachting van een reactie. Na het WK masters zal Wim W. bij de bond informeren wat de status is.

Social Media
Theo heeft contact met een professionele content creater. Deze persoon is bereid om mee te denken en de marketing voor het equipped powerliften op zich te nemen. Het werk van deze persoon concentreert zich eelal op het uitdragen van het inhoudelijke verhaal + de boodschap, inclusief het op een uitnodigende manier portretteren van de sport. Deze persoon kan goed meedenken. Aan deze dienst(en) is een financieel plaatje gekoppeld. De voorlopig beoogde kosten zijn momenteel geraamd op +/- €2000,

Gebruik eigen social media:
Om meer naamsbekendheid te genereren over de sport wordt iedereen gevraagd om diens eigen social media structureel te gebruiken om nieuws/memorabele momenten over het EQPL te delen. Dit hoeven geen recente activiteiten te zijn én mag ook iets zijn van een ander dat inspireert. Denk ook aan oude wedstrijd/trainingsfilmpjes. Een ieder wordt verzocht om de gepostte berichten te voorzien van de #tag @equippedpowerliftingnl zodat het daar gerepost en/of in de story gedeeld kan worden.

Eerstvolgend overlegmoment
Datumprikker: wordt verzonden voor een nieuwe datum vóór 5 november:
Te bespreken agendapunten:
1. Status goedkeuring beginnerswedstrijd + kwalificatiewedstrijd
2. Status reactie bond kwalificatienormen,
3. Voortgang clinics/workshops ‘23 & ‘24 .

ACTIELIJST *bijgewerkt 1 oktober ‘23

Actie Omschrijving Actiehouder Status / planning afronding
CLINICS/WORKSHOPS
2 Workshop opzet (programma) Mitchell IN AFWACHTING
3 Workshop Den Haag Mitchell REACTIE Mitchel: clinics organiseren (als er tijd voor is) alleen mogelijk bij topfit i.v.m. mobiliteit en kosten van het reizen.

 

Dit jaar een clinic organiseren, is lastig te zeggen en behoort mogelijk niet tot de mogelijkheden. De verbouwing bij TopFit kost meer tijd dan verwacht hadden.

 

4 Workshop Zwolle Wim voorstel 9 dec ‘23
5 Workshop Alkmaar Brenda 13 of 20 jan ‘24

Inloop 12:30-13:00

6 Nadenken over passende bijdrage deelnemers workshops/clinics ALLEN agenderen vóór 5 nov
7 Navraag doen bij betaalde coaches (referentie) Iris vóór 5 nov
WEDSTRIJDEN
8 Voorstel / aanvraag beginners – en NK/kwalificatie wedstrijd  Wim B 15 sep verzonden aan bond. In afwachting
9 EQPLNL promotie tijdens Benelux Carmen In afwachting inbreng Carmen
10 Voorstel kwalificatie eisen EQPL maken Wim 26 sep gedeeld met bond. In afwachting
11 2e Wedstrijd 2e deel 2024 organiseren. Powerlifting Apeldoorn Ben  —
12 Contact zoeken met België en Luxemburg voor vriendelijke schappelijke equipped PL wedstrijd in 2024 Wim ON HOLD
SOCIAL MEDIA/ PROMOTIE
13 Social media (contact met contentcreator) Theo Contact gezocht. Opnieuw agenderen 5 nov
14 Bekendheid Equipped PL  – status breedte sport Carmen In afwachting inbreng Carmen
15 Eigen sociale media structureel gebruiken voor ALLEN  ON GOING
AFGEHANDELD
1 1ste Workshop EQPL Wim 16 september

 

Verslag: Overleg EQPLNL 03-9-2023

Datum: 3 september 2023 | Tijdstip 10:00-10:40
Hoe: Online via Teams
Aanwezig: Carmen, Brenda, Wim W, Iris
____

Inhoudelijk

Er is op hoofdlijnen bijgepraat over de stand van zaken in opvolging van de ALV.
Hieronder volgt per besproken onderwerp een uiteenzetting van de acties en mededelingen.

Huishoudelijke mededeling:
Carmen heeft zich bereid gevonden de rol van voorzitter van de projectgroep op zich te nemen. Wim Wamsteeker is de bondscoach van het Equipped Powerliften.

Toekomstige wedstrijd(en) & organisatie:
Actie Carmen neemt contact op met Wim B.
Navraag/inventariseren mogelijkheid voor het organiseren van een wedstrijd in jan/feb. Het idee is een beginners wedstrijd te organiseren, waaraan deelnemers in beginsel met banden kunnen deelnemen (net zoals een beginnerswedstrijd classic zijn alle verplichte spullen ook niet nodig). In de middag NK kwalificatie wedstrijd
Actie Wim: voorzet maken t.a.v. eisen voor deelname aan wedstrijden, zodat afgestemd en vastgesteld kan worden door het bestuur.
Actie Iris: navraag bij Theo: is wedstrijdkalender vastgesteld in de ALV van 2 september ’23.
Actie Wim: haalt banden aan met EU (België) om in ‘24 vriendschappelijk wedstrijd te organiseren. Idee/voorstel is: dat deelnemers in het verleden equipped dienen te hebben getild of aan de      beginners wedstrijd hebben deelgenomen en dien je dus equipped te tillen.

Mededeling: Ben Epe (Powerlifting Apeldoorn) heeft aangegeven in de 2e helft van ‘24 een wedstrijd te willen organiseren.

Stand van zaken clinics
Zowel  de sportschool Supreme Strength Sport Rijker, (Coen en Jacqueline) loc. Den Haag als de sportschool StrengthValley (Glen Hofman) loc. Zwolle stellen hun ruimte beschikbaar voor een clinic. Zwolle NIET in Oktober en graag niet in het weekend dat de KNKF een wedstrijd organiseert.
Actie Iris: neemt contact op met Mitchel:
Verzoek maken clinic programma + Mitchell koppelen aan clinic in Den Haag
Actie Mitchell: programma opstellen en delen met projectgroep, zodat projectgroep dit kan delen met de contactpersonen waar de clinic(s) plaatsvinden
Actie Wim: afstemmen in projectgroep wie contactpersoon is voor clinic in Zwolle
Actie Brenda: organiseren clinic in Alkmaar bij SSS =  januari ‘24

BENELUX-CUP ‘23 – TILBURG
Mededeling: Sven den Houting is toegelaten om deel te nemen aan het EKEQ.
Overige aanmeldingen zijn niet gehonoreerd. Wim W, zal Sven coachen op de wedstrijd.
Actie Carmen: afstemmen (bij de  bond) of tijdens de BENELUX-cup evt.
EQPL gepromoot kan worden: denk aan een stand plaatsen om dingen te kopen uitdelen flyers? Actiepunt: afstemmen met het bestuur mogen we iets promoten

Communicatie P&R:
Actie Projectgroep: in communicatie met bestuur EQPL belichten als breedtesport
Actie Theo: verzoek: nadenken over en maken van een voorstel ten behoeve van een social media campagne

Inventariseren EQUIPPED spullen
Actie Iris: Verzoek of een ieder dat zelf kan doen. Input delen in What’s app. Eerstvolgend overleg.

Taken projectgroep leden verdelen:
Actie: in eerstvolgend overleg op de agenda en inhoudelijk behandelen Sociale media
Taken clinic
Organiseren wedstrijden

Volgende afspraak
Actie Iris: datumprikker aanmaken voor eerstvolgende afspraak in september/begin oktober.

Actie Omschrijving Actiehouder Status / planning afronding
1 1ste Workshop EQPL Wim 16 september
2 Workshop opzet (programma) Mitchell  
3 Workshop Den Haag Mitchell  
4 Workshop Zwolle Wim / ?  
5 Workshop Alkmaar Brenda  
6 Voorstel / aanvraag beginners – en NK/kwalificatie wedstrijd Carmen / Wim B / Mitchell  
7 EQPLNL promotie tijdens Benelux Carmen  
8 Voorstel kwalificatie eisen EQPL maken Wim  
9 2e Wedstrijd 2e deel 2024 organiseren. Powerlifting Apeldoorn Ben  
10 Contact zoeken met België en Luxemburg voor vriendelijke schappelijke equipped PL wedstrijd in 2024 Wim  
11 Social media Theo  
12 Equipped PL  – breedte sport Carmen  

 

Verslag: Overleg EQPLNL 19-8-2023

Zaterdag 19 augustus
Aanwezig: Brenda, Theo, Mitchell, Wim, Carmen en Iris
Afwezig: Tanno, Joost
Huishoudelijk: Brenda stapt om 10.45 uur uit de vergadering.
Voorzitter: Wim W + Carmen
Verslag: Iris

Agenda
Vaststellen agenda:
Geen op – en aanmerkingen op de voorlopige agenda

Vaststellen verslag van de vorige keer:
Verslag van de vorige bijeenkomst is goedgekeurd.

Taken vaststellen: volgt op een later moment.

Inhoudelijk behandeld:
Focus wie willen er (nog) equipped tillen?
Voorstel is om een oproep te doen via de socials (instagram + website+ leden EQPLNL-team)
Theo: vraagt of het wenselijk is om ook ihkv qbreder aanbod t.a.v. liften weer mensen terug te vissen. Besproken is dat het goed is om aan te sluiten bij de reeds geldende regels van de KNKF. D.w.z: Je mag vanaf het moment dat je een wedstrijd hebt getild bij een wedstrijd buiten de IPF pas 1 jaar daarna weer wedstrijden doen. Overtreding van die regels is gekoppeld aan consequenties.

Afgesproken: dit projectjaar/wedstrijdseizoen ligt ligt de focussen op de lifters die reeds deel uitmaken van de KNKF en binnen deze bond tillen.
Actie: in augustus/begin september zal er eerst een oproep geplaatst worden om de behoefte te inventariseren voor deelname aan workshops/ clinics en evt. wedstrijden. Hierbij is het uitgangspunt om te starten met de lifters die reeds bekend zijn met het equipped liften.  

Aandachtspunt: sociale media en marketing van de sport.
Eén van de speerpunten waar het projectteam op korte termijn mee aan de slag wenst te gaan is de marketing van het equipped powerliften. Door dit te doen kan er een (inhaal)slag gemaakt worden t.a.v. het uitlichten van de waarde van deze sport. Theo en Mitchell geven aan hier graag verder over door te praten (op een ander moment). Met het oog op de toekomstige clinics is het zeer gewenst als iemand met een fototoestel of camera mee kan en mag lopen.Het idee is om klein te beginnen en vooral in te zetten op de sfeer die aanwezig is bij het equipped liften en dat op beeld  (video en foto) vastleggen. Concreet is het van belang een uitnodigender beeld neer te zetten (saamhorigheid en teamspirit). We kunnen hierbij inspelen op het gegeven dat mensen meer willen en kunnen tillen als ze richting equipped gaan.
Afgesproken: hiervoor zal het projecteam een apart overleg plannen.
Actie: op het eerstvolgende overleg (3 september) komt dit terug op de agenda.

Eerste EQPLNL-Clinic zaterdag 16 september Krachtlab – Limburg
Wim heeft een eerste clinic gepland in overleg met Nicky Gorrissen (eigenaar van Krachtlab). Deze clinic zal plaatsvinden van 13:00-16.00 uur.
Gevraagd wordt wie er vanuit het projectteam kan en wenst aan te sluiten?
Besproken is in het overleg om in het vervolg vooraf te inventariseren wie er vanuit het EQPLNL- team aanwezig kunnen zijn. Dit draagt ook bij aan de representativiteit van de groep.
Afgesproken: in de periode oktober 2023 t/m januari 2024 worden er nog 2 clinics georganiseerd in aanloop naar een beginnerswedstrijd in 2024 .

 

Op een later moment bespreken we:
– Hoe we de clinics inhoudelijk verdelen.
– De invulling van een clinic wordt dan kortgesloten in de projectgroep en         Mitchell geeft aan hier invulling aan te willen geven

T.a.v. de clinics worden de volgende regels in acht genomen:

 • We organiseren clinics bij sportscholen die geregistreerd staan per definitie organiseren we niets bij sportscholen die niet geregistreerd zijn.
 • Den Haag en/of het Oosten van het land worden genoemd als locaties om de volgende clinics te organiseren.  Met als reden tot een goede geografische verdeling en spreiding te komen van de clinics.
 • Theo houdt zich aanbevolen om ook een clinic te organiseren. Dit betreft de achterhoek + twente. Er wordt in dit gebied nu al op lokaal niveau linksom en rechtsom interesse gekweekt. Het enthousiasmeren van de mensen staat nog in de kinderschoenen. Het nadeel dat Theo ziet is dat iedereen ver moet reizen om aan een workshop in dit gebied deel te nemen. 
 • Brenda geeft aan dat SSS ook als reserve optie in 2024 kan worden aangehouden om evt. een clinic te organiseren in aanloop naar een wedstrijd toe.
 • Voor deelname aan de clinics wordt aan de deelnemers een kostendekkende bijdrage gevraagd. Dit wordt ook georganiseerd in de uitnodiging. Zodat men vooraf weet waar de financiële bijdrage voor dient.
 • Afgesproken: inventariseren welke sportschool bereid is een clinic te hosten. 
 • Actie:
  → Wim W neemt contact op met Strengthvalley (Zwolle) i.h.k.v. een clinic.
  Wim heeft contact gehad met Glenn. Hij bespreekt het komt met zijn collega’s en komt bij Wim op de lijn voor een datum in oktober en/of november 2023.
  → Wim W neemt contact op met Ben (Apeldoorn) om te vragen wanneer er in 2024 ruimte is een wedstrijd te organiseren.
  Wim heeft contact gezocht met Ben met de vraag wanneer Powerlifitng Apeldoorn in het 2e deel van 2024 een equipped powerlift wedstrijd wil organiseren.
  → Iris neemt contact op met de sportschool Supreme Strength (Den Haag) i.h.k.v. een clinic.
  Iris heeft contact gehad met Coen (mede eigenaar), de sportschool staat positief tegenover het organiseren van een clinic. Men zal kijken naar geschikte data. Echter ontvangen zij graag van ons meer informatie vooraf over het aantal mensen en de benodigdheden.
  → Mitchell polst bij Wim B of het lukt om in februari een equipped (beginners)wedstrijd te organiseren.
  Mitchell heeft teruggekoppel dat Wim B graag een equipped wedstrijd eind februari wil organiseren.

Het idee is om een dergelijke wedstrijd als kwalificatiewedstrijd te organiseren voor een internationale wedstrijd te laten dienen. Dus een beginnerswedstrijd en een kwalificatie wedstrijd (full equipped).
N.a.v. mogelijke vragen handig dit in de volgende meeting heldere met elkaar te krijgen. Zodat het met Wim B. kan worden afgestemd, zodat hij samen met projectgroep de officiële aanvraag voor wedstrijd bij het bestuur kan indienen en de wedstrijd datum gecommuniceerd kan worden.  

Organiseren beginners/kwalificatiewedstrijd
Besproken is dat de inhoud van een dergelijk wedstrijd nog verder uitgedacht dient te worden.

Benelux CUP EQUIPPED – Tilburg
Wim heeft een e-mail ontvangen van de bond, waarin is aangegeven dat er ook voor equipped lifters ruimte is om deel te nemen aan deze wedstrijd. De wedstrijd wordt dit jaar in NL georganiseerd. Er is een handreiking gedaan aan deze projectgroep. In het overleg heeft Wim een inventarisatie gedeeld wie er door het EQPLNL-team voorgedragen zouden kunnen worden.
Afgesproken: Wim: zal na contact met de bond de potentiële kandidaten benaderen. 
Actie: Wim maakt een voorzet voor een reactie op het verzoek van de bond. Iris en Carmen kijken hier op mee.
In de e-mail wordt de voordracht gedaan + de noodzaak gemeld om meer ruimte te bieden voor equipped lifters om aan deze wedstrijd deel te kunnen nemen. Voorop staat dat de laatste nationale equipped wedstrijd 14 maanden geleden heeft plaatsgevonden. Voor het wedstrijdritme en opnieuw introduceren van deze sport en bevorderen van nieuwe instroom is dit te laag.
Actie: Wim heeft de mail nav feedback verstuurd aan het bestuur. 

Wat verder ter tafel komt.
Er zijn geen spullen nodig voor de clinic op 16 september loc. KRACHTLAB). Tussen 13.00 en 16.00 uur.
Afspraak: Mitch maakt een opzet van hetgeen gedeeld kan worden bij de ALV. Communiceert dit met het EQPLNL team
We vragen op de ALV 5 minuten/10 spreektijd

Hoe nu verder?
Op 3 september bespreken we met een grotere afvaardiging van de projectgroep verder over de openstaande agendapunten.
Waaronder social media: de instagram pagina is lastig te lezen.
Afgesproken: Wim W deelt de insta inlog met Mitchell. Projectteamleden kunnen suggesties doen ter verrijking en verbetering.  

 

Verslag: Overleg EQPLNL 15-7-2023

Datum: 15 juli. Via Teams 10:00-11:00 uur
Aanwezig:
Wim B, Eray, Sven, Brenda, Theo, Mitchell, Iris, Ben en  Wim W.
Afgemeld: Henk, Christophe, Ankie, Carmen, Pjotr, Tanno, Nicky, Ab, Neil, Joost en Glenn

Opening:
Wim W. heet iedereen welkom bij de vergadering. Vrijwel iedereen heeft gereageerd op de uitnodiging (juni). Een aantal personen heeft per e-mail input gegeven en is vandaag verhinderd aanwezig te zijn. De input is ter plekke in de vergadering besproken.

Aanleiding:
Tijdens de eerste vergadering is na een kennismaking gekeken naar de 1e stappen om het Equipped Powerliften in Nederland op te bouwen. In dit verslag kunt u een samenvatting van de vergadering vinden.

Agenda punten:

 1. Formeren projectgroep (min. 5 pers):
  Tijdens de vergadering is een commissie/projectgroep opgezet met als taak het organiseren en coördineren van de activiteiten rondom Equipped Powerliften
  Aan de projectgroep zullen deelnemen; Carmen, Theo, Iris, Mitchell, Brenda, Joost*, Tanno* en Wim. *na de vergadering zich aangesloten 😊
  Afspraak: In de vergadering is afgesproken dat de projectgroep een meeting organiseert waarin de projectgroep leden de taken onderling zullen verdelen. (Volgende meeting wordt gepland op 19 augustus 2023)
  Actie: De projectgroep zal voor verschillende activiteiten een stappenplan maken waaronder een jaarplanning met activiteiten. Verschillende verenigingen geven aan interesse te hebben in het bieden van een locatie en/of mankracht. .Oa. de suggesties van Brenda, Theo Ankie worden hierin meegenomen.
  Concreet: In augustus zal de commissie samenkomen om de takenverdeling op te zetten en verder uitwerken. Hierbij zullen meerdere leden de mogelijkheid krijgen om een bijdrage te leveren via:

  – Publiciteit
  – Locatie
  – Organisatie wedstrijden
  – Organisatie/uitvoering workshops/clinics

– Levering materialen voor clinics/workshops
In toekomstige vergaderingen worden deze bijdragen specifiek vastgezet.

In meeting zijn verschillende inhoudelijke punten benoemd die als input zullen zijn voor de projectgroep. Denk wat ervoor nodig is om eea te organiseren / samen te werken.

 1. Vormgeven aan de eerste activiteiten; workshop(s)/ wedstrijden EQPLNL.
  Waar kunnen wij die inplannen?
  Tijdens de vergadering is het doel opgezet om in het jaar 2023 2 workshops te organiseren rondom het draaien van knie bandages en hierbij een beginnerswedstrijd te koppelen waarbij mensen (gedeeltelijk) Equipped mee kunnen doen.

  Verschillende locaties in Nederland geven aan een locatie ter beschikking te stellen voor de workshops:
  – Atlas
  – Krachtlab
  – KC Training
  – Powerlifting Apeldoorn
  – Sportcentrum TOPFIT
  – Sport Arena
  – SSS Alkmaar
  – Strengthvalley

  Daarnaast geven Sportcentrum TOPFIT en Powerlifting Apeldoorn aan graag een Equipped wedstrijd willen organiseren.
  Ongeveer 20 personen hebben aangegeven graag te helpen bij workshops of wedstrijden waar nodig is. Een mooi succes met aanmeldingen!

Agenda punten 3 t/m 5 worden verder opgepakt/uitgewerkt door de projectgroep..

 1. Overige ingebrachte punten.
  Eray stelt voor om goed gebruik te maken van social media. Het meenemen van onze achterban helpt om de aandacht naar het equipped toe te trekken.
  Mitchell biedt aan dat de blogs die hij onlangs heeft geschreven over het equipped powerliften ook gedeeld kunnen worden op de website. Het verrijken van de website + het instagram account met actuele en relevante informatie over powerliften heeft de aandacht.
  Ben geeft aan ook op dit vlak evt. filmpjes te kunnen delen/ zijn locatie beschikbaar te stellen om filmmateriaal op te laten nemen.
  Actie: bovengenoemde suggesties/ideeën worden opgenomen in het projectplan dat de projectgroep zal uitwerken. Het informeren van het bestuur en met hen delen waar het EQPLNL team mee bezig is krijgt hierin ook een plek.
  Theo: Inventariseren + delen van (leen)materialen (pakjes, shirts, banden):
  Benoemd wordt dat het voor beginners vaak lastig is om aan trainingsmateriaal te komen (pakken, banden, bankdrukshirt). Besproken is dat het inventariseren van leenspullen een goede eerste stap is.
  Actie: Na dit overleg zal aan iedere deelnemer van het EQPLNL team gevraagd worden welke spullen zij ter leen en beschikking stellen. Deze informatie kan in een excelsheet geplaatst worden en als vindplek aangeboden. Dit helpt ook om tijdens workshops en/of voor wedstrijden personen goed op weg te helpen.
  Afspraak: Het coördineren en beheren van deze uitleen is een taak die belegd zal worden bij één van de projectgroep leden.

  Agenda punten 7 en 8 zijn hierboven opgenomen.